Home Page
Valuta
Il tuo carrello
Il tuo carrello e' vuoto!

Povinná výbava vozidla


Čo hovorí zákon o povinnej výbave?

Vyhláška, ktorou sa upravuje povinná výbava.

Povinná výbava 2010

Aktualizované 20.11.2009, platné v aktuálnom roku 2010

Žiarovky a poistky v povinnej výbave

Dobrou správou pre motoristov je, že od 20. 11. 2009, kedy nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky .

Rezerva, náhradné koleso, pneumatika

Súčasťou povinnej výbavy je:

 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie M a N,

Novinkou od novembra 2009 je, že táto povinná výbava sa nevzťahuje na

 • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
 • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie;
 • pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
 • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

Ťažné lano

Podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. ťažné lano už nie je súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov.

Výstražný trojuholník

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Ak je vozidlo prekážkou cestnej premávky je jeho vodič povinný obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník nasledovne:

 • minimálne 50 metrov od auta v obci
 • minimálne 100 metrov od auta na ceste prvej triedy alebo diaľnici

Reflexný odev a reflexná vesta

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). Pozor! Bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Hasiaci prístroj

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie

 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • N2, N3, T, C a Ps je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla.

Autolekárničky a lekárničky

Povinná výbava motorového vozidla kategórie

Povinná výbava pre pomalé vozidlá

Vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byt vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.

Povinná výbava pre LPG

Motorové vozidlá ponáňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidla (a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej casti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo) povinne vybavené identifikačným znakom "LPG".

Povinná výbava pre CNG

Autá a iné motorové vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG" podľa predpisu EHK 110.


Lingue
Czech German English Hungarian Italian Polish Russian Slovak
Eurokalkulačka
Konverzný kurz
1 EUR = 30,1260 SKK

SKK:
EUR:

          Mrzlo a nemôžte naštartovať,
                  VYBITÁ BATÉRIA ?

Zaobstarajte si
ŠTARTOVACIE KÁBLE

 

          
-->
Free Ecommerce Shopping Cart Software by ViArt